RÄKNEEXEMPEL PÅ VILLAGRUND 1        
    Kantbalk torpargrund(omkrets = 48 m)        
      Mtrl-/ Arbets-   Summa
Åtgärd Enhet Mängd UE-pris kostnad á-pris åtgärd
Schakt för kantbalk inkl dräner. m 48 455   455 21 840
Kantbalk - grundmur            
250 lättklinkerblock H=1000 m 48 261 193 453 21 749
Armering Bs70 Bi40E 4m/m m 192 9 3 12 2 333
Sockelputs brädriven H=400 m 48 13 96 110 5 266
Slamning H=600 m 48 9 33 42 2 030
Sula för grundmur            
Sulform H=250 2 m/m m 96 15 44 59 5 616
Betong K30 0,15 m3/m m 48 113 28 141 6 756
Armering Ks500ST 3,2 kg/m m 48 12 28 40 1 904
Summa Kantbalk torpargrund:       68 tim 67 493
    Hjärtmurar i torpargrund(2 st L=8 m)        
      Mtrl-/ Arbets-   Summa
Åtgärd Enhet Mängd UE-pris kostnad á-pris åtgärd
Schakt för hjärtmur m 16 360   360 5 760
Kantbalk - hjärtmur            
250 lättklinkerblock H=1000 m 16 261 193 453 7 250
Armering Bs70 Bi40E 4m/m m 64 9 3 12 778
Sula för grundmur            
Sulform H=250 2 m/m m 16 15 44 59 936
Betong K30 0,15 m3/m m 16 113 28 141 2 252
Armering Ks500ST 3,2 kg/m m 16 12 28 40 635
Summa Hjärtmurar i torpargrund:       15 tim 17 610
             
    Övriga åtgärder för torpargrund        
      Mtrl-/ Arbets-   Summa
Åtgärd Enhet Mängd UE-pris kostnad á-pris åtgärd
Schakt m m torpargrund H=800            
Vegetationsborttagning H=200 m2 127 8   8 1 019
Jordschakt för hus H=600 m2 127 80   80 10 240
50 sandavjämning m2 127 8 28 36 4 572
0,20 plastfolie m2 127 4 14 18 2 235
Framdragning av vatten och avlopp(antagen längd 10 m)            
Schakt för rörledningar 2 m3/m m 10 136   136 1 360
Borttransport jordmassor 1m3/m m 10 61   61 610
Ledningsbädd m2 8 60   60 480
Spillvattenledning 160 m 10 149   149 1 490
Dagvattenledning 160 m 6 149   149 894
Vattenledning diameter 40 PEM m 10 50   50 500
Tillförda grusmassor 1 m3/m m 10 255   255 2 550
Återfyllning med bef massor m 10 56   56 560
Dagvattenbrunn st 1 2 584   2 584 2 584
Summa Övriga arbeten torpargrund:       19 tim 29 094
SUMMA TOTALT RÄKNEEXEMPEL VILLAGRUND 1:           114 197
             
             
    RÄKNEEXEMPEL PÅ VILLAGRUND 2        
    Kantbalk platta på mark, omkrets 48 m        
      Mtrl-/ Arbets-   Summa
Åtgärd Enhet Mängd UE-pris kostnad á-pris åtgärd
Schakt för kantbalk inkl dräner. m 48 257   257 12 322
Stödjande form för Sirocelement m 48 25 55 80 3 840
75 Sirocelement H=460 m 48 77 41 118 5 676
Betong i kantbalk 0,15 m3/m m 48 113 22 135 6 492
Armering i kantbalk 10 kg/m m 48 39 83 121 5 808
Summa Kantbalk platta på mark:       35 tim 34 138
             
    Platta på mark 127 m2        
      Mtrl-/ Arbets-   Summa
Åtgärd Enhet Mängd UE-pris kostnad á-pris åtgärd
120 betong vakuumslipad yta m2 127 91 74 165 20 995
Armeringsnät N8150 m2 127 35 8 43 5 455
80 cellplast G100 m2 127 55 17 71 9 055
Vegetationsborttagning H=200 m2 127 8   8 1 019
Jordschakt för hus H=300 m2 127 48   48 6 075
150 tvättad makadam m2 127 91   91 11 564
Fiberduk m2 127 15   15 1 910
Summa Platta på mark 127 m2:       46 tim 56 073
             
    Övriga åtgärder i samband med platta på mark        
      Mtrl-/ Arbets-   Summa
Åtgärd Enhet Mängd UE-pris kostnad á-pris åtgärd
Framdragning av vatten och avlopp(antagen längd 10 m)            
Schakt för rörledningar 2 m3/m m 10 136   136 1 360
Borttransport jordmassor 1m3/m m 10 61   61 610
Ledningsbädd m2 8 60   60 480
Spillvattenledning 160 m 10 149   149 1 490
Dagvattenledning 160 m 6 149   149 894
Vattenledning diameter 40 PEM m 10 50   50 500
Tillförda grusmassor 1 m3/m m 10 255   255 2 550
Återfyllning med bef massor m 10 56   56 560
Dagvattenbrunn st 1 2 584   2 584 2 584
Summa Övriga arbeten i samband med platta på mark:           11 028
             
SUMMA TOTALT RÄKNEEXEMPEL VILLAGRUND 2:           101 239
             
Anm: V G Observera 1.att platta på mark för garage ej ingår i kalkylen.            
V G Observera 2. Att övrig tomtbearbetning ej ingår i kalkylen.            

Uppdaterad 1999-08-07
Av Jan-Erik Sand